ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Aster 10 0 นาที
Crab 20 0 นาที
Alligator 10 0 นาที
Raggler 30 0 นาที
Raggler 2 1 นาที
Cornutus 5 3 นาที
Cornutus 10 1 นาที
Shellfish 55 0 นาที
Shellfish 55 0 นาที
Seal 100 0 นาที
Mobster 1 0 นาที
Seal 2 3 นาที
Galapago 20 0 นาที